Mangler. Liten ulv i bronse. Har forsvunnet

Mangler. Liten ulv i bronse. Har forsvunnet
Åpning 29. november kl. 20.00

Kunst på Kunstakademiet i Oslo 2013
– I dialog med Statens Kunstakademis kunstsamling 1954-1980.

På en vegg malt i en farge som knapt forbindes med modernismen, men som likefullt kan knyttes til Mies van der Rohes fargesetting av arkitektur presenteres arbeider av nåværende studenter sammen med et utvalg arbeider fra Kunstakademiets historiske kunstsamling. Uavhengig av kunstverkets prekære status de siste hundre år står fortsatt kunstverket sentralt i kunstutdanningen. Denne utstillingen undersøker kunstverkets historiske og samtidige stilling innenfor Kunstakademiet som institusjon.

Mellom 1954-1980 foretok daværende Statens Kunstakademi årlige innkjøp til sin egen samling. I hovedsak ble maleri, grafikk og skulptur av studenter kjøpt inn på bakgrunn av professorenes utvalg, supplert av enkelte verk fra professorene. Samlingen har som Statens Kunstakademi fristet en omflakkende tilværelse, den har aldri blitt presentert i sin helhet eller vært vist offentlig over et lengre tidsrom, men enkeltarbeider har sporadisk vært vist i Kunstakademiets omskiftelige lokaler.

Da Kunstakademiet ble samlokalisert med KhiO i 2010 ble samlingen satt på lager i Kunsthøgskolens nye lokaler. Flyttingen aktualiserte spørsmålet hvordan kunsten ivaretas av en institusjon som utdanner kunstnere, og samlingen og dens historie har siden 2010 inngått som undersøkelsesobjekt i en serie utstillinger* tilknyttet maleri ved Kunstakademiet i Oslo.

Når “Mangler. Liten ulv i bronse. Har forsvunnet” nå vises på Kunstnernes Hus kommer samlingen tilbake til sitt utgangspunkt i den forstand at deler av den har hengt i trappeoppgangen på baksiden av Kunstnernes Hus i Kunstakademiets tidligere lokaler. Det er også realistisk at flere av de historiske arbeidene har vært utført i atelierene som befinner seg i etasjene over det nåværende Akademirommet. Det er likevel fremtidsperspektiver som først og fremst markeres med denne utstillingen, for fra høsten 2014 vil atelierene være tilgjengelige for mottagere av FKDS (Fondet for kunst- og designstudenter KhiO) atelierstipender, som en verdig videreføring av mesteratelierene på Drammensveien som ble fraflyttet våren 2013. Fremtidsperspektivet understrekes ytterligere ved at det i forbindelse med utstillingen foreslås en nyervervelse til Kunstakademiets kunstsamling gjennom en gave.

* -akademi P0, Åpningsutstilling KhiO, 2010; The Gagged Archive, i samarbeid med ISH, Paris, Søylegalleriet, KhiO 2011; The Educational Art Show, MFAPS Malmøgata Fine Art Project Space 2011; Den Mulige Figuren, Galleri Steenstrups gate, KhiO 2013.

“Painted Wall #e5d1c0”: Espen Gleditsch

“Den første potensielle nyervervelse til Kunstakademiets Kunstsamling siden 1980”: Verk innkjøpt av Chandra Sen tilbys Kunstakademiets kunstsamling som gave. Bekjentgjøres 29. november 2013.

Kunstnere (2013):
Chandra Sen, Tarald Wassvik, Espen Gleditsch, Martin Titus Boguslaw, Johan Carlsson, Carl Mannow, Endre Opheim, Carl Segelberg, Daniel Lynau, Andreas Skjelde, Mikael Lo Presti, Selma Sjöstedt, Stine Horgen Bø, Liv Karin Heie Ertzeid, Dag Erik Elgin.

Kunstnere (1954-1980):
Rolf Hidle, Synnøve Persen, Ole Kristian Reinsbu, Kari Ryen, Anne Karin Sundquist, Bjørg Mathisen, Cornelius Røe Christiansen, Erik Wessel, Reidun Kleiven, G. Mørch, Helge Korvald, Solveig Lohne, J. Stubban, Gudrun Kongelf, Asbjørn Hægland, Elisabeth Steen, Ivar Sjaastad,Trygve M Baarstad. (Kunstnere før 1954): Thorvald Erichsen, Aage Storstein, NN.

/

MISSING. SMALL WOLF IN BRONZE. HAS DISAPPEARED

Art at the Academy of Fine Art, Oslo 2013
– In dialogue with the Art Collection of the State Academy of Fine Art Oslo 1954-1980.

On a wall painted a colour one hardly associates with modernism, nevertheless relating to Mies van der Rohe’s colour scheme, works of students from the Academy of Fine Art in Oslo are presented together with a selection of works from the Art Collection of the former State Academy of Fine Art in Oslo. Regardless of the precarious status of the art object for the past hundred years, the artwork still stands at the core of art education. This exhibition examines the historical and contemporary status of the artwork within the institutional framework of an Art Academy.

Between 1954-1980, the former State Academy of Fine Art regularly acquired artworks for its own collection, mainly paintings, drawings and sculptures by students based on an annual selection by the professors, but also the occasional work by a professor. The collection of the State Academy of Fine Art has lead a nomadic existence, and has never been adequately displayed in its entirety or shown publicly over a longer period of time. Singular works were, however, occasionally on display at the various premises of the State Academy of Fine Art.

When the Academy of Fine Art moved from its former premises to co-locate with Oslo National Academy of the Arts, KhiO, in 2010, its collection was placed in storage. The move actualized the question of how art is handled by an institution that educates artists, and the collection and its history has since 2010 been an object of study in numerous exhibitions* as part of the Painting program at the Academy of Fine Art in Oslo.

With the exhibition Missing. Small Wolf in Bronze. Has disappeared at Akademirommet in Kunstnernes Hus, the collection returns to its place of origin in the sense that part of the works previously were on display in the rear building of Kunstnernes Hus, built to house the Art Academy. It is highly possible that some of the historical works have been executed in the studios located on the floors above the Academy Room. However, the current exhibition demonstrates above all future possibilities, as the studios at Kunstnernes Hus will accommodate recipients of studio stipends from the FKDS (Fondet for kunst- og designstudenter KhiO) commencing fall 2014, as a worthy continuation of the former Master Studios at Drammensveien that had to be abandoned in spring 2013. This perspective is further underscored by the acquisition proposal for a new work as a bequest to the dormant Art Collection of the former State Academy of Fine Art.

* -academy, P0, Inauguration Exhibition KhiO, 2010; The Gagged Archive, in collaboration with ISH, Paris; Søylegalleriet, KhiO 2011; The Educational Art Show, MFAPS Malmøgata Fine Art Project Space 2011; Figure Possible, Galleri Steenstrups gate, KhiO 2013

“Painted Wall #e5d1c0”: Espen Gleditsch

“The first potential acquisition of an artwork to the Art Collection of the Academy of Fine Art since 1980”: The work acquired by Chandra Sen is offered as a bequest to the Art Collection. To be announced on the 29th of November 2013.

Artists (2013):
Chandra Sen, Tarald Wassvik, Espen Gleditsch, Martin Titus Boguslaw, Johan Carlsson, Carl Mannow, Endre Opheim, Carl Segelberg, Daniel Lynau, Andreas Skjelde, Mikael Lo Presti, Selma Sjöstedt, Stine Horgen Bø, Liv Karin Heie Ertzeid, Dag Erik Elgin.

Kunstnere (1954-1980):
Rolf Hidle, Synnøve Persen, Ole Kristian Reinsbu, Kari Ryen, Anne Karin Sundquist, Bjørg Mathisen, Cornelius Røe Christiansen, Erik Wessel, Reidun Kleiven, G. Mørch, Helge Korvald, Solveig Lohne, J. Stubban, Gudrun Kongelf, Asbjørn Hægland, Elisabeth Steen, Ivar Sjaastad,Trygve M Baarstad. (Kunstnere før 1954): Thorvald Erichsen, Aage Storstein, NN.

December 5, 2013
Written by Akademirommet